06 22 455 430 info@praktijktransire.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor opdrachten aan Praktijk Transire

In onderstaande bepalingen verwijzen wij naar Praktijk Transire, gevestigd te:

Deurne
Reeksenakker 2
5752AH

1. ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes overeenkomsten tot het verrichten van diensten en op alle overeenkomsten, alsmede onderhandelingen ongeacht of deze al dan niet tot een overeenkomst leiden met Praktijk Transire.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend indien en voor zover schriftelijk door Praktijk Transire aanvaard. In geval van strijdige bepalingen in deze algemene voorwaarden en eventueel toepasselijke voorwaarden van de opdrachtgever/client prevaleren deze algemene voorwaarden.

2. TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Intakegesprekken worden doorberekend. Een overeenkomst komt slechts tot stand op het moment waarop Praktijk Transire overeenkomst van betaling schriftelijk dan wel mondeling heeft aanvaard.

3. INHOUD EN UITVOERING VAN DE THERAPIE

 1. Praktijk Transire zal zich inspannen de door haar aanvaarde opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Alle verplichtingen van Praktijk Transire zijn inspanningsverplichtingen.

4. EXCLUSIVITEIT; INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN; WEDERZIJDSE GEHEIMHOUDING

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle resultaten van de door Praktijk Transire in het kader van de uitvoering van de in artikel 3 omschreven opdracht verrichte werkzaamheden, ongeacht de verschijningsvorm daarvan en inclusief de door Praktijk Transire ten behoeve van de uitvoering van de therapie/coaching ontwikkelde kennis, ervaring, modellen, instrumenten, methoden, materialen, apparatuur en andere (hulp)middelen, berusten bij Praktijk Transire.
 2. Tenzij anders overeengekomen, is het de opdrachtgever/client toegestaan resultaten als bedoeld in artikel 4.1. te gebruiken in het kader van haar eigen persoon, de bedrijfsuitoefening van de eigen onderneming of instelling. Openbaarmaking van deze resultaten is geoorloofd indien en voor zover het gebruik daartoe leidt en indien en voor zover de resultaten in hun geheel en onder vermelding van Praktijk Transire als voortbrenger weergegeven worden.
 3. Praktijk Transire zal alle informatie en/of gegevens van de client als strikt vertrouwelijk behandelen en niet aan derden bekend maken of op andere wijze openbaar maken, tenzij deze informatie en/of gegevens reeds aantoonbaar bekend waren bij het eerste contact tussen partijen, dan wel in het geval bedoelde informatie en/of gegevens van algemene bekendheid moeten worden geacht. Deze verplichting blijft ook na beëindiging van de tussen partijen gesloten overeenkomst in stand. 

5. TARIEVEN, PRIJZEN

 1. Alle tarieven en prijzen worden uitgedrukt in euro’s (€) met vermelding van eventuele BTW.
 2. Tenzij anders wordt overeengekomen vindt naar rato van de soort en het aantal uitgevoerde verrichtingen, facturatie op maandbasis plaats.
 3. Bij absentie zonder berichtgeving en bij annulering minder dan 24 uur van tevoren wordt het volledige, voor de verrichting afgesproken, uurtarief in rekening gebracht.

6. BETALING

 1. Tenzij anders overeengekomen, dient de cliënt de aan hem/haar in rekening gebrachte bedragen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan Praktijk Transire te voldoen. De bedragen zijn schriftelijk overeengekomen bij aanvang van de behandeling.
 2. Alle betalingen dienen zonder enige korting te geschieden op de door Praktijk Transire aan te wijzen rekening. De cliënt is niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen noch tot compensatie.
 3. Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de cliënt in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen van Praktijk Transire op de betrokken cliënt, uit welke hoofde ook, onmiddellijk opeisbaar. De cliënt is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag, tot aan de dag waarop betaling plaatsvindt, rente verschuldigd ter hoogte ter hoogte van 1% van het totale factuurbedrag per maand; met daarenboven een bedrag van minimaal € 15 administratiekosten. Praktijk Transire is als dan tevens gerechtigd de cliënt zowel buitengerechtelijk incassokosten ten bedrage van 1% van het totaal verschuldigde bedrag per maand met een minimum van € 15 als de werkelijke in redelijkheid gemaakte gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 4. Indien betaling van de openstaande vorderingen langer dan 8 weken na de laatste dag van de betalingstermijn uitblijft, heeft Praktijk Transire het recht de uitvoering van de therapie op te schorten.
 5. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.

7. OVERMACHT

 1. Indien één van de partijen door overmacht niet aan zijn verplichtingen jegens de ander kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
 2. Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke kennisgeving te ontbinden. In geval van overmacht heeft de andere partij geen recht op schadevergoeding.
 3. Onder overmacht aan de zijde van Praktijk Transire wordt mede verstaan: elke van de wil van Praktijk Transire onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichting in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien.
 4. Partijen zullen elkaar zo spoedig en gedetailleerd mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

8. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Praktijk Transire is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade van de cliënt en derden waaronder mede begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade, winstderving, teleurgestelde verwachtingen en (andere) immateriële schade, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Praktijk Transire en behoudens het geval een dergelijke uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van wettelijke bepalingen niet is toegestaan (art. 7:463 BW).

9. TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

 1. Op deze voorwaarden, alsmede op alle door Praktijk Transire gesloten overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.
  Alle geschillen die tussen Praktijk Transire en de opdrachtgever mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het Arrondissement ‘s-Hertogenbosch tenzij Praktijk Transire er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de rechter die op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegd is daar van kennis te nemen, één en ander met behoud van het recht van hoger beroep en cassatie.