Privacy reglement

Introductie van dit reglement

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en vanwege wettelijke verplichtingen, houdt praktijk ‘t Hoogeveld een registratie bij van uw directe persoonlijke en medische gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en uw inzagerecht in deze gegevens.

De beheerder zal niet meer gegevens opslaan of bewaren, dan alleen die noodzakelijk zijn. Evenmin zal de beheerder gegevens opslaan die andere doeleinden dienen dan het verlenen van doelmatige dienstverlening.

Algemene Bepalingen & Begripsbepalingen

Beheerder Degene die onder de verantwoordelijkheid van de directie/praktijkhouder belast is met de dagelijkse zorg voor de verwerking van de persoonsgegevens of een gedeelte daarvan en verantwoordelijk is voor de juistheid van de ingevoerde gegevens, alsmede voor het bewaren, verwijderen en verstrekken van gegevens.
Gebruiker Degene die geautoriseerd is om gegevens in de persoonsregistraties in te voeren en/of te muteren dan wel om van enigerlei uitvoer van de persoonsregistraties kennis te nemen.
Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende de patiënt.
Persoonsregistratie Een verzameling van gegevens die op personen betrekking hebben en die al dan niet automatisch wordt gevoerd. Deze gegevensverzameling is systematisch gevoerd en aangelegd om een zo efficiënt als mogelijke dienstverlening te waarborgen.
Derden Personen of instanties die niet aan de praktijk verbonden zijn.
Geregistreerde Degene over wie persoonsgegevens in de persoonsregistratie is opgenomen.
Personeel/medewerker Personen in dienst van of werkzaam ten behoeve van de praktijk ‘t Hoogeveld.
Dossier/bestand De gestructureerde verzameling schriftelijke en of digitale persoonsgegevens.
Praktijk ‘Transire Het op een of meer dagen per week op georganiseerde wijze bieden van oefentherapeutische zorg zowel binnen als buiten het praktijkpand.

Praktijk voor Oefentherapie Cesar, Psychosomatische oefentherapie en Psychoanalyse met Hypnotherapie. Gevestigd aan de Stationsweg 7c ,5802AA Venray en Reeksenakker 2, 5752AH te Deurne.

Doel van de persoonsregistratie

 • Persoonsgegevens worden uitsluitend opgenomen om een zo efficiënt mogelijke opzet en of continuering van de zorg mogelijk te maken.
 • De beheerder van de persoonsregistratie zal geen persoonsgegevens in de registratie opnemen voor andere doeleinden dan bedoeld in de bovengenoemde omschrijving.
 • De beheerder zal niet meer gegevens in de registratie opnemen dan voor het doel van de persoonsregistratie nodig is.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de therapie worden in het dossier opgeslagen.

Verwerking van de persoonsregistratie

Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan.

 • De geregistreerde toestemming heeft verleend voor de verwerking van de gegevens.
 • De gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de geregistreerde partij is of voor die handelingen die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst.
 • De gegevens noodzakelijk zijn om wettelijke verplichtingen na te komen.
 • De gegevens noodzakelijk zijn ter bestrijding van ernstig gevaar van de geregistreerde.
 • De gegevens noodzakelijk zijn om de belangen van de geregistreerde zo goed mogelijk te beschermen.

Verwijdering of anonimisering van de gegevens

De financiële administratie en de hierbij horende gegevens worden zeven jaar na het beëindigen van de zorg vernietigd ofwel geanonimiseerd indien alle financiële verplichtingen zijn nagekomen. De medische gegevens worden 15 jaar na het beëindigen van de zorg vernietigd of geanonimiseerd.

Toegang tot de persoonsgegevens door medewerkers van de praktijk ‘t Hoogeveld en geheimhouding

 • Behalve de therapeuten van praktijk  Transire, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de eventuele stagiaires/waarnemers/ medebehandelaars en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. Deze geheimhoudingsverplichting blijft ook bestaan na de beëindiging van een dienstverband.
 • Deze geheimhoudingsverplichting vervalt indien een wettelijk voorschrift tot informatieverstrekking aan een therapeut/stagiair/administratieve kracht gegeven wordt.
 • Praktijk Transire draagt zorg voor een zodanig adequate beveiliging van de gegevens die over u (zowel digitaal als schriftelijk) vastgelegd zijn, dat personen die niet inzagengerechtigd zijn zich geen toegang tot deze gegevens kunnen verschaffen.
 • Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt.

Inzage/correctie/aanvulling/verwijdering van de opgenomen gegevens

 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien.
 • Gegevens welke in de financiële administratie zijn vastgelegd en welke van belang zijn voor de geregistreerde kunnen altijd opgevraagd worden.
 • Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, ofwel dat er gegevens vastgelegd worden die in strijd zijn met het reglement WBP of dat gegevens niet ter zake doen, dan kan u de beheerder schriftelijk en gemotiveerd verzoeken deze te wijzigen of te vernietigen. De beheerder deelt hier ook schriftelijk de beslissing aan de geregistreerde mee.

Indien u van mening bent dat praktijk Transire niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit kenbaar maken via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk.

Datum, 05-.05-2018
Plaats, Venray en Deurne
Therapeut: Annette van Laarhoven

 

TOP